Doradztwo zawodowe

Harmonogram działań gimnazjalisty

– kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do pobrania kliknij >> Harmonogram działań gimnazjalisty

Przydatne adresy internetowe:

www.edukacja.warszawa.pl

 • folder kształcenie zawodowe
 • informator o szkołach zawodowych i technikach w Warszawie
 • wykaz zawodów nauczanych w warszawskich szkołach
 • folder rekrutacja – bieżące informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

www.perspektywy.pl

 • rankingi szkół
 • informator o kierunkach studiów i uczelniach wyższych

www.praca-enter.pl

 • katalog zawodów oraz przewodnik po rynku pracy

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/

 • informacje, analizy dotyczące rynku pracy

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 w Warszawie

 

 1. Absolwent gimnazjum może starać się o przyjęcie do: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I – stopnia.
 2. Rekrutacja do szkół będzie odbywała się przy wspomaganiu Elektronicznego Systemu Przedmiotów Rekrutacji pod adresem https://warszawa.edu.com.pl
 3. Absolwent gimnazjum może starać się o przyjęcie maksymalnie do 8 szkół.
 4. Kryteria przyjmowania kandydatów do klas I.
 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z:

1)  języka polskiego,

2)  historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)  matematyki,

4)  przedmiotów przyrodniczych,

5)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 • Oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – za oceny wyrażone w stopniu:

1)  celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2)  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3)  dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktó
 1. Kryteria przyjmowania kandydatów w przypadku równorzędnych wyników:
 2. problemy zdrowotne;
 3. wielodzietność rodziny kandydata;
 4. niepełnosprawność kandydata
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2)  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3)  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.