Oferta szkoły

Placówka nasza pełni rolę szkoły terapeutycznej. Powstała z myślą o pomocy dzieciom o nieharmonijnym rozwoju i stworzeniu warunków na wyrównanie szans edukacyjnych. Dzieci z dysfunkcjami analizatorów korowych, nadpobudliwością psychoruchową, problemami emocjonalnymi i zdrowotnymi, objęte są kompleksowymi, zróżnicowanymi oddziaływaniami edukacyjnymi, wychowawczymi i terapeutycznymi.

Nasze działania skierowane są na wszechstronne stymulowanie rozwoju młodzieży, pomoc w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych, przygotowania do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

W ramach działań szkoły prowadzone są specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze socjoterapeutycznym, poradnictwo dla dzieci i ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, ogólnorozwojowe zajęcia stymulujące, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne(reedukacja dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii). W mało licznych klasach nauczyciele przedmiotów dostosowują wymagania do możliwości uczniów. Kadra podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, dzięki czemu możliwe jest objęcie uczniów wszechstronną opieką i włączanie metod terapeutycznych w proces dydaktyczny.

W propozycjach działań wychowawczych szkoły uwzględniono jej specyfikę oraz sugestie zarówno rodziców jak i grona pedagogicznego

ZALETAMI SZKOŁY SĄ

 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • różnorodne metody nauczania i terapii pedagogicznej (metoda Warnkego, biofeedback, ortoptyka),
 • pracownie wyposażone w nowoczesna środki dydaktyczne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwo dla młodzieży i ich rodzin,
 • trening umiejętności społecznych,
 • tutoring wychowawczy,
 • pozalekcyjne zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 • Konsultacje WOS, p. Teresa Łojszczyk – poniedziałek, 8 lekcja
 • Konsultacje chemia i fizyka, p. Iwona Król – poniedziałek, 8 lekcja
 • Konsultacje j. angielski, p. Ewa Andraka-Bazan – wtorek, 8 lekcja
 • Konsultacje j. polski, p. Joanna Kaliś – poniedziałek, 8 lekcja
 • Konsultacje matematyka dla klas III, p. Wioletta Wuszt – czwartek, 8 lekcja
 • Konsultacje matematyka dla klas II, p. Wioletta Wuszt – piątek, 7 lekcja
 • Koło informatyczne, p. Lucyna Opęchowska-Kon – środa, 8 lekcja
 • Koło biologiczne, p. Elżbieta Futyma–Mazur  –  środa, 8 lekcja
 • Koło krajoznawcze, p. Barbara Karpiesiuk – terminy wycieczek ustala nauczyciel
 • Warsztaty socjoterapii, p. Elżbieta Kwiecień – wtorek, 9 lekcja
 • Szkolny Klub Sportowy, p. Elżbieta Futyma – Mazur – wtorek, 8 lekcja

STARAMY SIĘ

 • wszechstronnie stymulować rozwój młodzieży,
 • pomagać w  przezwyciężaniu trudności dydaktycznych,
 • przygotować do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

W szkole znajdują się:

 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • pracownia informatyczna z dostępem do internetu,
 • gabinety specjalistyczne wyposażone w liczne nowoczesne pomoce do reedukacji,
 • biblioteka (z kilkunastotysięcznym księgozbiorem),
 • czytelnia multimedialna,
 • sala gimnastyczne z zapleczem sportowym,
 • siłownia,
 • stołówka,
 • gabinet pielęgniarski.